Một trong những người Việt Nam đầu tiên học và dạy QTN Esperanto ở Việt Nam

17/9/2011

          Ông Nguyễn Văn Nhân là một trong những người Việt Nam đã học và dạy tiếng Esperanto ở nước ta. Ông sinh ngày 23-10-1923 tại Hà Nội, trong một gia đình viên chức. Cha ông làm giáo viên, sau này làm thư ký ở sở Hoả xa Đông Dương.

 

          Lúc trẻ, ông sống cùng gia đình trong một trang trại nhỏ ở phía đông nam thành phố Hà Nội. Ông học tiểu học và trung học ở Hà Nội và thi đỗ Dip-lôm năm 1930. Ông được vào làm thư ký ở sở Đoan (Hải quan và thuế) Hà Nội, khu nhà ấy nay ở vào vị trí viện Bảo tàng Cách mạng. Ông vừa đi làm việc nhà nước, vừa tham gia các hoạt động xã hội. Ông là hội viên Hội Trí Tri, một tổ chức văn hoá, có trụ sở ở phố Hàng Quạt Hà Nội (Toà nhà này giờ đây được gắn tấm biển “Nơi đây là “cái nôi” của phong trào Quốc tế ngữ Esperanto những năm 30 của T.K.XX ” thường mua và đọc các báo Tri-Tân, Thanh-Nghị…và cũng tích cực viết bài cho các tờ báo đó dưới bút danh “Nhân Nghĩa”.
         

          Năm 1932, tiếng Quốc tế ngữ ESPERANTO được truyền bá vào Việt Nam. Cùng với một số thanh niên trí thức Việt Nam thời bấy giờ, ông học tiếng Esperanto và tham gia hoạt động trong nhóm Quốc tế ngữ Bắc kỳ (Groupe Esperantiste du Tonkin). Sau đó, ông trở thành một trong những người đại diện của phong trào Esperanto thế giới (Ligue Esperantiste Internationalae) ở Hà Nội. Qua đường bưu điện, ông nhận các sách báo Esperanto từ nước ngoài gửi đến rồi phân phát cho các nhà QTN VN. Trong nhà ông, có treo một bức vẽ chân dung của ZAMENHOF (người sáng tạo

Liên quan