VN esp-movado historio

 

Baldaŭ aperos:  Tagkajero de Dang Thuy Tram

 Fine de la dua trimestro de 2011 aperos la esperanta versio de La Taglibro de Dang Thuy Tram kun titolo “Hieraŭnokte mi revis pri paco”. Tiu libro plorigis ĉiujn vjetnamojn ĝin legantajn. Temas pri tagkajero de civila doktorino, devenanta de la Nordo, kiu skribis ĝin de kiam ŝi eniris la Sudon ĝis kiam ŝi foroferis sian vivon.

Kroniko de Vjetnama Esperanto Movado (2a parto 1956-2004)

 KRONIKO   DE VJETNAMA ESPERANTO MOVADO  (DUA PARTO: de 1956 al 2004)

 


 

 

Tìm hiểu Quốc tế ngữ

‘’Trong thế giới ngày càng ý thức về quyền của thiểu số và về tính đa dạng văn hoá và ngôn ngữ, ngôn ngữ quốc tế Esperanto đang thu hút sự quan tâm trở lại của các nhà hoạch định có uy thế... Các tổ chức phi chính phủ và các liên minh nhấn mạnh rằng người ta phải đưa yêu cầu về ngôn ngữ quốc tế vào các chương trình nghị sự của Liên hiệp quốc và Liên minh Châu Âu.