FESTO DE ZAMENHOF TAGO 2015 KAJ ESPERANTA LIBRO-TAGO EN HANOJO, VJETNAMIO.

                     Matendimanĉe la 13an de decembro 2015, Vjetnama Esperanto - Asocio (VEA) festis Zamenhof-tagon ĉe la oficejo de Vjetnama Unio de Amikecaj  Organizoj (VUAO) en Hanojo. Alvenis al tiu granda, finjara festo de Asocio ĉirkaŭ pli ol 40 esperantistoj kaj gastoj de diversaj societoj, kluboj.

            Kiel kutime, esperanto - himno komencigis riĉan programon, kun plezuro ĉiuj kune kantis. Post salutado, prezentado ĉeeston de gastoj, prezidanto de VEA sinjoro Nguyen Van Loi raportis mallongan bilancon de la Asocio en la jaro 2015 kaj planon por la jaro 2016, sciigite al ĉiuj , ke en la venonta jaro 2016 VEA solene festos 60 jaran fondiĝ-datrevenon de Vjetnama Pacdefenda Esperanto-Asocio (VPEA) iama nomiĝo de nuna VEA.

            Forveturinte de Ĉinio, sinjoro Augusto Casquero esperantisto el Hispanio, malnova kara amiko kaj kunlaboranto de VEA ĝoje esprimis sian impreson pri vjetnamaj fervoraj samideanoj dum kelkaj periodoj de sia restado en Vjetnamio. Kun plezuro kaj bonkoro sinjoro Augusto donis multajn donacojn kaj esperantaĵojn al plej aktivaj kaj junaj vjetnamaj esperantistoj.

            Kompreneble, ke informoj kaj sciigoj pri vivo kaj laboro de nia respektata majstro Ludoviko Zamenhof estas nemankeblaj. Plej interesa parto de festo estis raportoj de delegitoj, kiuj ĵus reveninte de la 100a UK Lillo, Francio kaj la 71a IJK en Wiesbaden, Germanio. Ĉiuj ĉeestintoj ne nur atenteme aŭskultis pri tutmonda esperantomovado, sed ankaŭ ĝuis belan spektaklon kun multaj belaj fotoj de vidindaĵoj, karaj vizaĝoj dum 71a IJK kaj 100a UK sur ekrano.

            Rimarkinde, FSI kompanio, kiu lastatempe subvenciis skanadon de 10 000 paĝojn de librojn eldonitaj de VEA kaj intencas kunlaboras kun la Asocio dum pli longa tempo, sendis 2 reprezentantojn al la festo.

            Laste, multaj opinioj de ĉeestantoj esprimitaj celas kontribui al Vjetnama esperanto-movado, el kiuj alvokado al Esperanto-Sumoo estis aplaŭdita.

            Komuna tagmanĝo en sufiĉe luksa flota restoracio sur Okcidenta Lago estis lasta parto de la ĉijara festo. Multaj komunaj memorigaj fotoj kun verda flago asertis ĝojan neforgeseblan feston Zamenhof –tagon 2015.

            Vivu Esperanto, feliĉan novjaron. Ĝis la Printempan renkontiĝon je la komenco de 2016.

                            Hanojo 15an de decembro 2015.

- Raportis Nguyen Ha -